Bitcoin

Počet Přepočet

3042 USD 61539.66 CZK

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

platné pro internetový obchod provozovaný na webové adrese www.bitcoinminer.cz, vydané s platností a účinností od 1.1.2014

Internetový obchod

Za internetový obchod se považuje internetový e-shop nacházející se na webové adrese - doméně: www.bitcoinminer.cz (dále jen „internetový obchod“). Tento internetový obchod se zabývá těžbou virtuálních měn, včetně prodejem výkonu a prodeje měn.

Součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je Reklamační řád. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se za smlouvu považuje kupní smlouva (dále jen „Smlouva“ či „smlouva“) uzavřená mezi provozovatelem jako prodávajícím a třetí osobou (dále jen „zákazník“), která Smlouvu s provozovatelem uzavřela prostřednictvím internetového obchodu (tak jak je uvedeno v těchto Všeobecných obchodních podmínkách).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy a upravují vztah mezi provozovatelem a zákazníkem. Tyto VOP – práva a povinnosti v nich zakotvená platí pro nákup v internetovém obchodě. Obsah Smlouvy tvoří tedy tyto VOP, platné ceníky a další dokumenty, na které tyto VOP, nebo Smlouva odkazují. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění zákazníků s tím, že aktuální znění bude vždy k dispozici na stránkách internetového obchodu.

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Řádným vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu, respektive objednávkového formuláře, zákazník potvrzuje seznámení s těmito VOP, svůj souhlas s nimi a dále závaznost objednávky. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění povinných informací v registračním formuláři. Vyplněním internetového objednávkového - registračního formuláře či závazné objednávky v místě podnikání provozovatele dává zákazník souhlas se zasíláním obchodních sdělení a dále souhlas ke shromažďování, zpracovávání a archivování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo telefonicky ověřit platnost objednávky.

3. O přijetí objednávky bude provozovatel zákazníka informovat potvrzovacím e-mailem, který bude zaslán na email uvedený zákazníkem v objednávce. V případě, že by zákazník potvrzovací e-mail neobdržel, je oprávněn provozovatele kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách provozovatele.

4. Pokud zákazníkem objednané zboží nebude momentálně skladem, nebo nebude možné dodržet uvedený dodací termín, bude provozovatel o této skutečnosti informovat zákazníka prostřednictvím elektronické pošty na e-mail uvedený v objednávce. V takovém případě je provozovatel oprávněn dodat zákazníkovi objednané zboží v náhradní lhůtě, jejíž délka bude vždy záviset na konkrétní situaci (o délce náhradní lhůty bude provozovatel zákazníka informovat e-mailem). Provozovatel může náhradní lhůtu (i opakovaně) prodlužovat.

5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy provozovatel oznámí zákazníkovi akceptaci objednávky nebo její části. Akceptací objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému provozovatele, ale následné elektronicky zaslané potvrzení označené jako přijetí objednávky, či telefonické potvrzení objednávky provozovatelem. Přijetí nabídky se může vztahovat pouze na část objednaného zboží, nebo může obsahovat změny v objednávce, které vyplynuli z dodatečných požadavků zákazníka.

6. Provozovatel si v následujících případech vyhrazuje právo zrušit objednávku, respektive odstoupit od smlouvy:

a)   objednávku se nepodařilo telefonicky ověřit do 3 dnů od jejího vložení,

b)  dodavatel zboží obsaženého v objednávce ho již nedodává na trh,

c)  zásadně se změnila cena měny v objednávce, a to o 5% a více.

Provozovatel je oprávněn objednávku zrušit také pouze částečně. O zrušení objednávky (nebo její části) bude provozovatel zákazníka informovat emailem. V případě úhrady zboží předem, bude celková zaplacená částka vrácena zákazníkovi do 5 pracovních dnů od zrušení objednávky. V případě nedostupnosti pouze některého z objednaného zboží z objednávky, provozovatel zašle zákazníkovi zboží dostupné. V případě platby předem bude rozdíl v zaplacené ceně a skutečné ceně vrácen zákazníkovi do 5 pracovních dnů od částečného zrušení objednávky.

7. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na zákazníka v případě uchování zboží v depozitu provozovatele okamžikem zaplacení kupní ceny a v případě zaslání předmětu koupě kupujícímu, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

8. Přehled možných způsobů plateb a odběru zboží objednaného v internetovém obchodě:

a)  bankovní převod (platba předem) + uchování v depozitu (trezoru) provozovatele

b)  bankovní převod (platba předem) + dodávka přepravní službou

Zákazník je povinen spolu s kupní cenou za zboží, zaplatit provozovateli i poštovné a balné, a to ve výši dlezveřejněno na webové adrese www.bitcoinminer.cz

Měna je zaslána prostřednictvím virtuální peněženky a za vyřízenou se považuje při odeslání na zadanou adresu klientem. Za nedoručení měn, odesílatel neručí. Vše je řízeno mezinárodní sítí a klient si může zjistit a ověřit odeslání na adrese: http://blockchain.info/ kde vidí celkovou transakci. Stačí zadat číslo své peněženky.


Doporučení provozovatele

Při fyzickém dodání hardwaru, doporučujeme vše řádně prohlédnout bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní Vám to případnou reklamaci. Podepsáním přepravního listu (nebo jiného obdobného dokladu) dopravci - přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal zboží, a pokud to připouští povaha obalu (např. igelitová fólie, …..), tak i samotné zboží.

9. Není-li v popise objednaného zboží uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 15 pracovních dní po obdržení objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídané události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně vyrozuměn e-mailem či telefonicky. Způsob dodání je realizován dle objednávky, v případě doručení výrobků pomocí zásilkové služby je místem dodání adresa uvedená zákazníkem v objednávce.

B. Kupní cena

Cena měny či hardwaru je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli provozovatele. Provozovatel obchoduje s měnami za ceny na světových trzích, které se aktualizují automaticky dle vývoje aktuálních cen, a to dle proměnných, jimiž jsou okamžitá cena coinů na celosvětových burzách („realtime spot“), příp. cena vyhlašování LBMA a aktuální kurz amerického dolaru (příp. eura).

Ceny jsou uvedeny v Kč a USD u každého jednotlivého zboží individuálně dle vývoje na komoditním trhu. O dostupnosti zboží je zápis přímo u každého jednotlivého zboží.

Pokud si zákazník objedná zboží v provozní době, tj. v době od 8.30 do 17.00 hod. středoevropského času (dále jen „provozní doba“), je jeho objednávka závazná dle podmínek uvedených přímo u konkrétního zboží v souladu s těmito VOP.

V případě, že zákazník neuhradí kupní cenu v plné výši do 60 minut od objednání provozovateli, nemůže provozovatel zákazníkovi tuto cenu (resp. ranní či odpolední fixing) garantovat. Rozhodnou kupní cenou je tak cena k okamžiku úhrady zákazníkem, kdy zákazník se zavazuje nejpozději do tří dnů uhradit provozovateli případný rozdíl mezi cenami, vzniklý v důsledku opožděné platby zákazníkem. V případě, že dojde k přeplatku na straně zákazníka, není provozovatel povinen tento přeplatek zákazníkovi vracet.

C. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

1. V souladu s ustanovení § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemá zákazník - spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu a bez sankce od smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

D. Reklamační řád

1. Zákazník je povinen seznámit se se způsobem řádné péče o zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje zákazník nebezpečí, že svým nesprávným užíváním dodané zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vady.

2. Zákazník je povinen zboží dodané provozovatelem prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je zákazník povinen provozovatele o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.

3. Zákonná odpovědnost za vady - Provozovatel odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí zákazníkem. Zákazník musí vady uplatnit u provozovatele bez zbytečného odkladu. Domáhat se práva z odpovědnosti za vady u soudu může pouze v případě, že vady vytkl nejpozději do 6 měsíců od převzetí věci.

4. Záruční odpovědnost za vady – v případě, že je zákazníkem spotřebitel, provozovatel odpovídá za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci zákazníkem v záruční době, která činí u spotřebního zboží 24 měsíců.

5. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. V případě zásilkového prodeje dojde k převzetí zboží zákazníkem až v místě dodání, které určí.

V případě, že uplynula u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace, záruka zboží zanikla.

6. Uplatnění práva z odpovědnosti za vady

  • Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno u provozovatele.
  • Právo z odpovědnosti za vady u věcí, u kterých platí záruční doba, musí zákazník uplatnit v záruční době, jinak toto právo zaniká.
  • Zboží určené k reklamaci je zákazník povinen zaslat na adresu provozovatele uvedenou shora.

 

Vady dodaného zboží může zákazník uplatňovat na níže uvedených kontaktech:

 

Oznámení o vadách zboží musí obsahovat:

-  jméno a příjmení zákazníka

-  adresu zákazníka

-  telefon

-   e-mailovou adresu

-  datum nákupu zboží

-  podrobný popis vady dodaného zboží, případně popis, jak vada vznikla.

-  kopii dokladu uvedeného níže v odst. 7.

7. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby zákazník předložil doklad o koupi zboží - faktura, prodejka, dodací list - zaslal zboží doporučeně a pojištěné na shora uvedenou adresu a uvedl v oznámení o vadách vše výše uvedené.

8. Úhrada nákladů při reklamaci  - V případě, že se zákazník rozhodne zboží reklamovat, hradí veškeré náklady spojené s dodáním reklamovaného zboží provozovateli. Náklady spojené se zasláním opraveného nebo vyměněného zboží na základě oprávněné reklamace hradí provozovatel.

Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) nejsou zákazníci oprávněni posílat tzv. na dobírku! Provozovatel si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku.

9. Provozovatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace s ohledem na sortiment zboží možné, případně v místě podnikání provozovatele a vydat zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. I v případě, že bude zákazník posílat reklamované zboží prostřednictvím České pošty nebo prostřednictvím podobného subjektu, je zákazník povinen „reklamaci“ – Oznámení o vadách dle odst. 6 tohoto Reklamačního řádu zaslat provozovateli i e-mailem.  Po převzetí reklamovaného zboží spolu s Oznámením o vadách (doručené provozovateli na e-mail uvedený shora) bude provozovatel zákazníka o přijetí zboží informovat (taktéž prostřednictvím e-mailu).

10. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s těmito VOP - reklamačním řádem provozovatele a platným právním řádem ČR. V případě, že zákazníkem bude spotřebitel, záruční doba činí 24 měsíců.